'Tiêu chí và kết quả Cuộc bình chọn BCTN năm 2017'

28/07/2017 | AT : 07:50:06

 

Chủ tịch Hội đồng bình chọn 2017 Lê Hải Trà thảo luận với các chuyên gia trong vòng chấm chung khảo

Năm 2017 là năm đầu tiên báo cáo thường niên (BCTN) của các doanh nghiệp được lập theo Thông tư 155/2015/TT-BTC về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, mặc dù Thông tư này có hiệu lực từ 1/1/2016.

 Tiêu chí bình chọn

Tất cả các BCTN đủ điều kiện tham gia bình chọn sẽ trải qua 2 vòng chấm, trong đó vòng sơ khảo do hai Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM và Hà Nội trực tiếp chấm điểm. Trong vòng chấm này, 2 Sở áp dụng bộ lọc doanh nghiệp bằng các tiêu chí trọng yếu (xem bảng).


 Trước khi vào vòng chung khảo, BCTN của các doanh nghiệp sẽ được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC.
Đây là điểm mới nổi bật nhất của Cuộc bình chọn năm nay nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và chuyên sâu trong việc xét chọn. BCTN được chọn vào vòng chung khảo, nếu nội dung báo cáo thể hiện đầy đủ các nội dung trọng yếu, có thực hiện phân tích chuyên sâu, so sánh, tổng điểm phải đạt điểm chuẩn do Ban Tổ chức đề ra.

Vào vòng chung khảo, BCTN của các doanh nghiệp sẽ được chấm bởi Hội đồng bình chọn, gồm các nhà quản lý và các chuyên gia chuyên ngành. Năm nay, Hội đồng bình chọn được mở rộng, tăng lên 9 thành viên, với sự tham gia của 2 thành viên mới là đại diện của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), bên cạnh các thành viên thường niên.

Về cơ cấu điểm, như năm trước, điểm chấm vòng sơ khảo duy trì tỷ lệ 20% và chung khảo chiếm 80% tổng điểm mỗi báo cáo. Ở vòng chung khảo, cơ cấu điểm như sau: 75 điểm cho phần đánh giá nội dung và 25 điểm cho hình thức trình bày. Trong đó, phần nội dung liên quan đến quản trị công ty chiếm cao nhất, 36 điểm; phần nội dung liên quan đến đánh giá tình hình sản xuất - kinh doanh và tài chính 33 điểm; phần liên quan đến hình thức trình bày và thông tin chung 31 điểm.

Nhóm chấm phát triển bền vững trình bày đề xuất trao giải tại phiên làm việc cuối ngày của Hội đồng