Đường trắng Cao cấp Mimosa

Phục vụ các khách hàng công nghiệp có yêu cầu cao về chất lượng và đặc tính kỹ thuật đạt tiêu chuẩn. 

Pol (0Z) ≥ 99,80

Ẩm (% w/w) ≤ 0,04

Màu (Icumsa) ≤ 30

 Dùng cho sản xuất công nghiệp

Sản phẩm khác