Đường tinh luyện tiêu chuẩn Mimosa

Phục vụ các khách hàng công nghiệp có yêu cầu cao về chất lượng và đặc tính kỹ thuật đạt tiêu chuẩn.

Pol (0Z) ≥ 99,8

Ẩm (% w/w) ≤ 0,05

Màu (Icumsa) ≤ 60

 Dùng cho sản xuất công nghiệp

Sản phẩm khác