Đường tinh luyện Đặc biệt Mimosa

Phục vụ các khách hàng công nghiệp cao cấp trong ngành sản xuất nước giải khát, có yêu cầu cao về đặc tính kỹ thuật đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Pol (0Z) ≥ 99,9

Ẩm (% w/w) ≤ 0,05

Màu (Icumsa) ≤ 20

 Dùng cho sản xuất công nghiệp

Sản phẩm khác