Phát triển bền vững

Báo cáo Phát triển bền vững niên độ 2020-2021
Báo cáo Phát triển bền vững niên độ 2020-202130/06/2021 | AT : 12:09:11
Niên độ 2020-2021, Báo cáo PTBV được tích hợp trong BCTN theo chuẩn mực quốc tế IIRC, Báo cáo PTBV của SBT được trình bày dưới sự hướng dẫn và đào tạo của Tổ chức Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu - GRI Việt Nam.

Báo cáo Phát triển bền vững niên độ 2019-2020
Báo cáo Phát triển bền vững niên độ 2019-202030/06/2020 | AT : 12:04:15
Niên độ 2019-2020, SBT tiếp tục thực hiện tích hợp các nội dung Báo cáo Phát triển bền vững tóm tắt vào Báo cáo Thường niên, dựa trên Tiêu chuẩn GRI. Báo cáo này cũng được sự hỗ trợ từ Chương trình Thương mại Cạnh tranh - CSRCB do GRI cung cấp trực tiếp.

Báo cáo Phát triển bền vững niên độ 2018-2019
Báo cáo Phát triển bền vững niên độ 2018-201930/06/2019 | AT : 12:11:33
Niên độ 2018-2019, SBT thực hiện tích hợp các nội dung Báo cáo Phát triển bền vững tóm tắt vào Báo cáo Thường niên, dựa trên Tiêu chuẩn GRI. Báo cáo này cũng được sự hỗ trợ từ Chương trình Thương mại Cạnh tranh - CSRCB do GRI cung cấp trực tiếp.