'Thông báo ngày ĐKCC thực hiện thanh toán lãi suất kỳ 06 của Trái phiếu SBTB2124001 (Mã chứng khoán: SBT121002)'

27/06/2022 | AT : 11:07:14

 Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 06 của Trái phiếu SBTB2124001

 

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện thanh toán lãi Kỳ 06 của trái phiếu SBTB2124001 với các thông tin như sau:


Thông tin trái phiếu:

Tên tổ chức phát hành

  :  

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa

Mã chứng khoán

  :  

SBT121002

Mệnh giá

  :  

100.000 VND/Trái Phiếu

Loại chứng khoán

  :  

Trái phiếu doanh nghiệp

 

Thông tin thanh toán:                                

Ngày đăng ký cuối cùng

  :  

12/07/2022

Lý do và mục đích

  :  

Thanh toán lãi Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 26/04/2022 đến và không bao gồm ngày 26/07/2022)

Lãi suất

  :  

9,8%/năm

Tỷ lệ thanh toán

  :  

1 trái phiếu được nhận  2.443,238 VND

Ngày thanh toán

  :  

26/07/2022

Địa điểm thực hiện
 
 
 
 

  :   

● Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận lãi trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

● Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Lãi trái phiếu sẽ được thanh toán vào tài khoản mà người sở hữu đã đăng ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương vào ngày 26/07/2022.


 Trân trọng thông báo!

Tin khác