'Chính sách Quan hệ Nhà đầu tư'

30/06/2021 | AT : 05:32:07

TTC Biên Hòa xem hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư (IR) là một mắt xích quan trọng trong chiến lược Phát triển bền vững của Công ty. Hoạt động IR không chỉ dừng lại ở nghĩa vụ công bố thông tin, đầu mối liên lạc với Nhà đầu tư/Cổ đông mà còn giữ vai trò quan trọng trong chiến lược xây dựng giá trị thương hiệu, giúp cho cộng đồng Nhà đầu tư đánh giá đúng về giá trị của doanh nghiệp, hoạt động IR tốt sẽ là đòn bẩy nâng tầm doanh nghiệp. Niên độ qua, đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn nhiều hoạt động của xã hội nói chung và doanh nghiệp nói riêng, nhưng TTC Biên Hòa tuyệt đối không để giãn cách xã hội ảnh hưởng đến hoạt động IR và quan trọng nhất là ảnh hưởng đến việc tiếp nhận thông tin của Nhà đầu tư/Cổ đông và các Bên liên quan.

ĐẢM BẢO TÍNH MINH BẠCH ĐẦY ĐỦ, BÌNH ĐẲNG VÀ ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ/CỔ ĐÔNG

1. HOẠT ĐỘNG IR CỦA TTC BIÊN HÒA DỰA TRÊN GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA CÔNG TY

2. TRUYỀN TẢI GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐẾN NHÀ ĐẦU TƯ/CỔ ĐÔNG HIỆN TẠI VÀ TIỀM NĂNG

3. NÂNG CAO GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG VÀ THANH KHOẢN CỦA CỔ PHIẾU QUA “NGÔN NGỮ TÀI CHÍNH”

4. TÍCH CỰC KẾT NỐI, GIAO TIẾP VỚI NHÀ ĐẦU TƯ/CỔ ĐÔNG