'Cấu trúc quản trị Công ty'

08/06/2018 | AT : 14:40:14

CƠ CẤU QUẢN TRỊ
 
STT
Thành viên HĐQT
Chức danh
Tiểu ban Nhân sự
Tiểu ban Kiểm toán Nội bộ
Tiểu ban Chiến lược
1
Ông Phạm Hồng Dương
Chủ tịch
Trưởng ban
-
Trưởng ban
2
Bà Nguyễn Thị Hoa
Phó Chủ tịch
-
-
-
3
Bà Đặng Huỳnh Ức My
Thành viên
-
-
-
4
Bà Nguyễn Thùy Vân
Thành viên
-
Trưởng ban
-
5
Ông Henry Chung
Thành viên độc lập
Phó ban thường trực
Thành viên
-
6
Ông See Beow Tean
Thành viên độc lập
-
Thành viên
Phó ban
 
 
Ghi chú
·        Ông Lê Ngọc Thông - Cố vấn Ban TGĐ là Phó ban thường trực Tiểu ban Chiến lược
·        Ông Huỳnh Ngọc Sinh – Trưởng phòng Nhân sự là thành viên Tiểu ban Nhân sự