R&D

Research & Development
Research & Development24/09/2018 | AT : 08:44:11
Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ để cải tiến, mở rộng, nâng cấp hoặc xây dựng công nghệ môi trường. Nghiên cứu và xây dựng phát triển sản phẩm/giải pháp mới theo định hướng R&D của công ty tại từng thời điểm.